TH / ENG

WAC ASSET ระบบบริหารจัดการพัสดุและทรัพย์สิน สำหรับหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่มีหลายสาขา

 • • รวบรวมทุกฟังก์ชันของการบริหารพัสดุไว้อย่างครบถ้วน ตั้งแต่ รับเข้า-เบิกจ่าย, ยืม-คืน, ค้นหา, ตรวจนับ, ตรวจสอบประจำปี, จำหน่าย, ประวัติการซ่อม, ประวัติการใช้งานและรายงาน รองรับทั้งวัสดุและทรัพย์สิน
 • • สะดวก รวดเร็ว ลดความผิดพลาด ลดขั้นตอนยุ่งยากซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • • ลดการใช้กระดาษ ลดค่าใช้จ่าย
 • • ใช้ได้ทั้งบนเวบและมือถือ
 • • เหมาะสำหรับหน่วยงานราชการและองค์กรที่มีหลายสาขา เช่น อบจ, อบต, สถานศึกษา, โรงพยาบาล เป็นต้น

คุณสมบัติ

 • • มีครบทุกขั้นตอนของการบริหารพัสดุและทรัพย์สิน
 •      o รับเข้า-เบิกจ่าย, ยืม-คืน, ค้นหา, ตรวจนับ, ตรวจสอบประจำปี, จำหน่าย, ประวัติการซ่อม, ประวัติการใช้งานและรายงาน
 • • รองรับพัสดุและทรัพย์สินทุกประเภท
 •      o วัสดุทุกชนิด เช่นวัสดุสิ้นเปลือง, วัสดุสำนักงาน, วัสดุงานบ้านงานครัว ฯลฯ
 •      o ทรัพย์สินทุกชนิด เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน, ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ และทรัพย์สินที่ต้องคิดค่าเสื่อม
 • • จัดหมวดหมู่และตั้งค่าต่างๆได้อย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐาน
 •      o กำหนดกลุ่มและเพิ่มรหัส วัสดุและทรัพย์สินได้ตามการใช้งานจริง
 •      o กำหนดการตั้งค่าอื่นๆให้เป็นมาตรฐานสำหรับงานพัสดุได้ เช่น หน่วยนับ, วิธีจัดหา, ประเภทเงิน, ประเภทหลักฐาน, ผู้ขาย, ผู้ใช้งาน เป็นต้น
 • • ลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลการรับเข้า-เบิกจ่าย
 •      o สร้างเลขทะเบียนรับเข้าอัตโนมัติ ไม่ต้องกังวลเรื่องเลขซ้ำ
 •      o ไม่ต้องบันทึกลง Excel แบบเดิมๆอีกต่อไป เพราะทุกอย่างจะถูกบันทึกในระบบ เรียกดูและตรวจสอบได้สะดวก รวดเร็ว ง่ายๆแค่คลิก
 • • เบิกจ่าย, ยืม-คืน พร้อมบันทึกประวัติอย่างละเอียด
 •      o มีระบบเบิกจ่าย, ยืน-คืนทรัพย์สิน พร้อมบันทึกประวัติ ตรวจสอบย้อนหลังได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
 • • ค้นหาและติดตามทรัพย์สินได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว
 •      o ค้นหาได้ทั้งจากเลขทะเบียน, รหัสวัสดุ, รหัสทรัพย์สิน, Serial number และชื่อรายการ
 •      o แสดงประวัติว่าทรัพย์สินแต่ละรายการอยู่ที่ไหน กับใคร จำนวนเท่าไหร่ ง่ายต่อการติดตามทรัพย์สิน
 • • ตรวจนับทรัพย์สินและตรวจสอบประจำปี ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 •      o เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกอื่นเพื่อช่วยในการตรวจนับอัตโนมัติได้ เช่น เครื่องอ่าน QR Code, เครื่องอ่าน RFID, Beacon เป็นต้น
 •      o สามารถกรอกข้อมูลการตรวจนับได้อย่างละเอียด เช่น จำนวนคงเหลือ, สภาพของทรัพย์สิน, สถานที่จัดเก็บ, ผู้รับผิดชอบ, ภาพทรัพย์สิน เป็นต้น
 •      o สามารถแสดงจำนวนคงเหลือทางบัญชีของแต่ละรายการ พร้อมรายละเอียดการตรวจนับครั้งล่าสุด เพื่อให้ตรวจสอบได้ง่ายขึ้น
 • • ตรวจสอบประจำปี
 •      o มีระบบตรวจสอบประจำปี รองรับหน่วยงานที่ต้องมีการตรวจสอบภายใน
 • • จำหน่ายทรัพย์สินออกจากระบบ
 •      o เลือกวิธีการจำหน่ายได้ทั้ง ขาย, แลกเปลี่ยน, โอน, ทำลาย
 •      o เลือกวิธีการขายและระบุราคาประเมินได้ตามต้องการ
 • • ประวัติการแจ้งซ่อม
 •      o ระบุรายละเอียดการซ่อม, วันที่ซ่อม, วันที่รับคืน, ราคางานซ่อม ให้กับทรัพย์สินนั้นๆได้
 •      o บันทึกประวัติการซ่อมทรัพย์สิน เพื่อใช้ประเมินค่าใช้จ่ายและความคุ้มค่าในการซ่อมครั้งต่อไป
 • • มีการบันทึกประวัติ และส่งออกเป็น PDF, Excel ได้
 •      o รายงานวัสดุ-กลุ่มวัสดุ
 •      o รายงานวัสดุ-กลุ่มงาน
 •      o รายงานทรัพย์สิน-กลุ่มทรัพย์สิน
 •      o รายงานทรัพย์สิน-กลุ่มงาน
 •      o ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

 

 

Follow us

Tel. 02-5303809-10, 02-5399352, 02-5381038, 086-3779646
Fax. 02-5383098
Skype : krataicyber
E-mail : sales@wacinfotech.com

Line ID : @wacresearch
Youtube Channel : wacresearch

#ระบบบริหารพัสดุ #ระบบบริหารครุภัณฑ์ #ระบบบริหารทรัพย์สิน #asset management system #asset management