WAC OMR Lite 500/1000
เครื่องตรวจข้อสอบพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผลการสอบ
สำหรับสถานศึกษาและหน่วยงานขนาดเล็ก

• ตรวจถูกต้อง เร็วทันใจ ใช้ง่าย ไม่เสียเวลาตรวจเอง
• ลดขั้นตอนการทำงาน ลดความผิดพลาดจากการตรวจเอง
• แค่สแกน ก็สามารถตรวจ, วิเคราะห์ผล, วิเคราะห์ค่าสถิติ, สรุปผลการสอบและจัดทำรายงานได้อัตโนมัติ
• ออกแบบและพิมพ์กระดาษคำตอบเองได้ตามแบบและจำนวนที่ต้องการ
• ใช้ได้ทั้งดินสอ, ปากกาลูกลื่น, ปากกาเจล, ปากกาเมจิก (ดำ, แดง, เขียว, น้ำเงิน)
• รองรับการวิเคราะห์แบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์
• รองรับรูปแบบคำตอบที่หลากหลาย เช่น ถูก 1 คำตอบ, ถูกมากกว่า 1 คำตอบ, ตอบเป็นตัวเลข, ตอบแบบเชื่อมโยงข้อ
• รองรับการคิดคะแนนได้หลายแบบ เช่น ข้อละ 1 คะแนน, แต่ละข้อคะแนนไม่เท่ากัน, ต้องตอบให้ครบจึงจะได้คะแนน เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

• การสอบคัดเลือกเรียนต่อ
• การสอบกลางภาค
• การสอบเก็บคะแนน/ สอบย่อย
• การสอบวัดผลในสถาบันกวดวิชา
• การสอบคัดเลือกเข้าทำงาน
• การสอบประเมินผลพนักงาน
• การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ เช่น ภาษาอังกฤษ, คณิต ฯลฯ
• Pre test/ Post test
• แบบสอบถามความพึงพอใจ
• แบบประเมินผลคุณภาพสินค้า
• แบบประเมินผลความรู้/ความชำนาญในสายงาน ในโรงงาน
• แบบสำรวจ/ วิจัยทางการตลาด
• โพลสำรวจความคิดเห็น
• ตรวจผลเลือกตั้ง/ โหวต
• แบบฟอร์มสั่งซื้อสินค้า
• ฯลฯ

Features

WAC OMR Lite

• เครื่องตรวจกระดาษคำตอบ ยี่ห้อ Plustek รุ่น PS286Plus
• โปรแกรมตรวจกระดาษคำตอบ
• โปรแกรมเฉลยคำตอบ
• โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ
• มี 2 รุ่นคือ สำหรับนักเรียน 500 คน (Lite500) และ นักเรียน 1000 คน (Lite1000)

ประหยัดเวลา

WAC OMR ทำงานแบบ Stand alone ด้วยหลัก Image Base Processing  รองรับการตรวจทั้งจากเครื่องสแกนเนอร์โดยตรงและการตรวจจากไฟล์ภาพ

ลดค่าใช้จ่าย

• ออกแบบกระดาษคำตอบได้ด้วยตัวเองจาก Visio
• ไม่ต้องใช้กระดาษพิเศษ พิมพ์เองได้ตามต้องการ
• ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 50%

ใช้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ลดความผิดพลาดจากการตรวจเอง

• ใช้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน แค่สแกนก็ตรวจและได้ผลสอบและค่าสถิติทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ลดความผิดพลาดจากการตรวจด้วยมือ

ทำเฉลยเองได้ ง่ายนิดเดียว

• WAC OMR สร้างสรรค์วิธีง่ายแสนง่ายในการทำเฉลย โดยไม่ต้องใช้การเจาะรูบนกระดาษเฉลยอีกต่อไป เพียงแค่ฝนคำตอบที่ถูกต้องบนกระดาษคำตอบ โดยฝนรหัสประจำตัวแค่หลักแรกและสุดท้าย จากนั้นสั่งสแกนเพียงเท่านี้คุณก็จะได้ไฟล์เฉลยที่พร้อมจะนำไปใช้ได้ทันที

ตรวจได้ถูกต้อง ตรวจสอบย้อนหลังได้ง่าย

Genius Detection
• สามารถปรับระดับความเข้มของการฝนกระดาษคำตอบ ทำให้ WAC OMR สามารถแยกแยะได้อย่างแม่นยำว่าข้อใดเป็นข้อที่ผู้สอบเลือกตอบ หรือข้อใดเป็นข้อที่ลบไม่สะอาด

Double Tags
• ช่วยทำให้ OMR ตรวจกระดาษคำตอบที่มีขนาดย่อลง, ขยายขึ้น หรือเอียงเล็กน้อยได้อย่างแม่นยำ ทำให้การตรวจด้วย WAC OMR แทบจะไม่มีข้อผิดพลาดเลย

ตรวจกระดาษคำตอบได้หลายรูปแบบ
• ตรวจกระดาษคำตอบแบบที่มีหลายส่วนในหน้าเดียวกัน หรือหลายวิชาในหน้าเดียวกันได้
• ตรวจกระดาษคำตอบได้ทั้งแบบ A4, A5, แบบหน้าเดียว, แบบหน้า-หลัง
• รองรับกระดาษคำตอบมากกว่า 1 ชุด ในแต่ละรายวิชา

ค้นหาและเรียกดูกระดาษคำตอบย้อนหลังได้
• กรณีระบบแจ้งว่ามีปัญหาจากการเฉลย ระบบสามารถดึงภาพกระดาษคำตอบที่มีปัญหามาดูที่หน้าจอ เพื่อตรวจสอบได้ว่าเกิดปัญหา กรณีที่ผู้สอบต้องการตรวจสอบกระดาษคำตอบของตัวเอง ก็สามารถค้นหาและเรียกดูได้ง่าย สะดวก รวดเร็วเช่นกัน

กำหนดรูปแบบคำตอบและการคิดคะแนนได้หลากหลาย

• สร้างเฉลยจากโปรแกรมได้เลย โดยกำหนดคำตอบที่ถูกและคะแนนสำหรับคำตอบแต่ละข้อได้ เช่น
   o ถูก 1 คำตอบ, ถูกมากกว่า 1 คำตอบ
   o ตอบเป็นตัวเลข, คำตอบแบบเชื่อมโยงข้อ
   o ต้องตอบให้ครบตามเฉลยถึงจะได้คะแนน
   o ตอบแต่ละข้อคะแนนไม่เท่ากัน
   o คะแนนฟรีสำหรับข้อสอบที่ออกผิด เป็นต้น
• กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้กับคำถามแต่ละข้อได้

รวมคะแนนและวิเคราะห์ผลได้ครบถ้วนตามต้องการ

วิเคราะห์คะแนนสอบ (Score Analysis)
  • แสดงคำตอบของผู้สอบแต่ละคนว่าตอบข้อใดบ้าง ข้อใดตอบถูก ข้อใดตอบผิด ข้อใดไม่ตอบหรือตอบมากกว่า 1 ข้อ
  • รองรับการวิเคราะห์แบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์
  • แสดงผลคำตอบว่าข้อสอบแต่ละข้อมีผู้ตอบถูกกี่คน
  • รวมผลคะแนนและสถิติคะแนนแบบต่างๆ เช่น สรุปผลคะแนนถูกผิดของแต่ละคน, ข้อสอบทั้งหมดมีกี่ข้อ, คะแนนเต็มทั้งหมดกี่คะแนน, คะแนนที่แต่ละคนได้, สรุปการจัดลำดับคะแนน Ranking, Percentile, Quartile, Z-Score, T-Score, Stannie , สรุปคะแนนการตรวจตามจุดประสงค์ได้, แสดงกราฟสรุปคะแนนแต่ละข้อได้

วิเคราะห์ข้อสอบ (Test Analysis)
• สามารถวิเคราะห์ค่าทางสถิติต่างๆ พร้อมทำรายงาน ดังต่อไปนี้ได้
  o Group high, Group Middle, Group Low
  o P, PHigh, PLow
  o R, Point biserial correction, Biserial correction, Delta
  o Min, Mean, Median, Max, Variance, Standard deviation
  o Kuder Richardson reliability statistic o Cronbach alpha reliability statistic o Split half reliability statistic o Rbis, RPB

• มีรายงานเปรียบเทียบค่า p,r เป็นภาษาไทย
• แบ่งค่ากลุ่มคะแนนได้อย่างน้อย 4 ระดับ เช่น 25%, 27%, 33%, 50%
• มีรายงานสรุปผลการสอบ, ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ มีรายงานสรุปคุณภาพการสอบ เช่น ข้อสอบที่ดีที่ควรเก็บไว้ใช้, ข้อสอบที่ควรปรับปรุง

นำเข้ารายชื่อผู้เข้าสอบเพื่อเชื่อมโยงกับกระดาษคำตอบ

• นำเข้ารายชื่อผู้เข้าสอบจากไฟล์ Excel เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับกระดาษคำตอบได้
• ตรวจสอบรหัสซ้ำ, การฝนรหัสผิด รวมถึงไม่มีรหัสในรายชื่อผู้เข้าสอบ
• ค้นหาและแก้ไขรหัสผู้เข้าสอบให้ถูกต้องได้ทันที

ไม่จำกัดวัสดุที่ใช้ในการฝนคำตอบ

• ใช้ปากกา, ดินสอ, ปากกาลูกลื่น, ปากกาเจล, ปากกาเมจิกก็ได้ เพียงแค่ให้มีสีเข้มเท่านั้น (แนะนำให้ฝนด้วยดินสอ 2B หรือ HB)

อื่นๆ

• สามารถส่งออกข้อมูลทั้งข้อมูลดิบและข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว รวมถึงรายงานต่างๆ เป็นไฟล์ text และ csv ได้เพื่อนำไปใช้กับโปรแกรมอื่นๆ เช่น SPSS
• มีคู่มือเป็นภาษาไทย
• รองรับ Win 7,8,10

ตัวอย่างรูปแบบคำตอบที่รองรับ

การตอบแบบหลายตัวเลือก

การตอบแบบตัวเลข

การตอบแบบเชื่อมโยงข้อ

แบบสอบถาม

ตัวอย่างแบบกระดาษคำตอบที่มี

A4

A5