f
กลับหน้ารวม FAQ                                                                                      Thai l Eng

. คำถามที่พบบ่อย K28

  1. เครื่องสแกน K28 ติดตั้งยากไหม คำตอบคลิกที่นี่
  2. ตัวเครื่องสแกน K28 สามารถเก็บลายนิ้วมือได้กี่นิ้ว คำตอบคลิกที่นี่
  3. ตัวเครื่องเชื่อมต่อและดึงข้อมูลแบบไหนได้บ้าง คำตอบคลิกที่นี่
  4. ดึงข้อมูลแบบ USB อย่างไร คำตอบคลิกที่นี่
  5. ดึงข้อมูลมาไม่ครบทำอย่างไร คำตอบคลิกที่นี่
  6. โปรแกรม Import Time Record เกิด ERROR แก้ไขอย่างไร คำตอบคลิกที่นี่
  7. โปรแกรม TimeAttendant Office เกิด ERROR 13 และ ERROR 53 คำตอบคลิกที่นี่
  8. ต้องการ back up ข้อมูลทั้งหมดก่อนลงเครื่องใหม่ต้องทำอย่างไร คำตอบคลิกที่นี่
  9. โปรแกรมใช้ได้ปกติ แต่ K28 ดับไปโดยไม่ทราบสาเหตุ คำตอบคลิกที่นี่
  10. เวลาเข้าออกงานกลายเป็น "ขาดงาน" ในบางวัน คำตอบคลิกที่นี่
  11. การ Config database (เชื่อมต่อฐานข้อมูลกับโปรแกรม) ต้องทำอย่างไร คำตอบคลิกที่นี่
  12. ขึ้น Run time Error 2147467259 (80004005)หรือขึ้นว่าไม่พบฐานข้อมูลต้องทำอย่างไร คำตอบคลิกที่นี่
  13. ขึ้น Run time Error 3021 หรือ error ที่เกี่ยวกับ BOF, EOF ขณะประมวลผล ใน TimeAttendant Office คำตอบคลิกที่นี่
  14. สามารถเลือกประมวลผลพนักงานเป็นรายบุคคลได้หรือไม่ คำตอบคลิกที่นี่
  15. ในการแสดงรายงาน เวลา in และ out ของพนักงาน ที่เราเลือก สามารถ save เป็น file เพื่อส่ง mail ได้หรือไม่ กรณีที่ต้องการ file เพื่อนำมา print out ที่เครื่องอื่น ๆ คำตอบคลิกที่นี่
  16. หลังจากที่ลงโปรแกรมใหม่และตั้งค่าฐานข้อมูลเสร็จแล้ว ปรากฏว่า ข้อมูลการบันทึกเวลาเข้าออกไม่แสดง ต้องทำอย่างไร คำตอบคลิกที่นี่
  17. นำเข้าไฟล์ข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่อง k28 ไฟล์ 1_attlog.dat เข้ามาประมวลผลอย่างไร คำตอบคลิกที่นี่
  18. ดึงข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่อง k28 ผ่าน LAN เข้ามาประมวลผลอย่างไร คำตอบคลิกที่นี่
  19. ตั้งค่าเปลี่ยนสถานะ เข้า-ออก อัตโนมัติของเครื่องสแกน K28 อย่างไรคำตอบคลิกที่นี่
 
1.ถาม เครื่องสแกน K28 ติดตั้งยากไหม
ตอบ เจาะพลุกยึดน๊อต 4 ตัว นำเครื่องสแกนมาติดตั้ง เสียบหม้อแปลงก็สามารถใช้งานได้เลย
2.ถาม ตัวเครื่องสแกน K28 สามารถเก็บลายนิ้วมือได้กี่นิ้ว
ตอบ ตัวเครื่องรองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ 1 User เก็บนิ้วได้ 10 นิ้วหรือ 10 ลายนิ้วมือ
3.ถาม ตัวเครื่องเชื่อมต่อและดึงข้อมูลแบบไหนได้บ้าง
ตอบ ตัวเครื่องเชื่อมต่อได้ทั้ง LAN , Port : USB ส่วนการดึงข้อมูลสามารถดึงข้อมูลได้ 3 แบบ
  1) ดึงผ่านระบบ LAN
2) ดึงผ่านระบบสาย USB เสียบต่อตรงกับตัวเลือก
3) ดึงโดยการนำทามไดร์ไปเสียบตรงจากตัวเครื่องแล้วดึงไฟล์ออกมา
4.ถาม ดึงข้อมูลแบบ USB อย่างไร
ตอบ 1) เสียบสาย USB ตรงจากเครื่องสแกนแล้วเชื่อมต่อ Port : USB
  ผ่านโปรแกรม Attendance Management แล้วกดเชื่อมต่อ แล้วทำการดึงข้อมูลบันทึกเวลา
2) นำทามไดร์ Format เป็น FAT32(Defaults) แล้วนำไปเสียบช่อง USB ที่ตัวเครื่องสแกน K28 เข้าเมนูเครื่องสแกนโดยการกดปุ่ม M/OK ค้างไว้ 3 วินาทีจะเข้าเมนู (ถ้าตั้งผู้ดูแลไว้ให้วางลายนิ้วมือผู้ดูแล) ไปที่หัวข้อ USB กดปุ่ม Ok เลือก ดึงข้อมูล กดปุ่ม OK เลือก ดึงข้อมูลบันทึกเวลา กดปุ่ม OK รอจนมีข้อความขึ้นว่าดึงข้อมูลเสร็จสิ้น จะได้ไฟล์ข้อมูลบันทึกเวลาในทามไดร์
5.ถาม ดึงข้อมูลมาไม่ครบทำอย่างไร
ตอบ เครื่องสแกนจะเก็บข้อมูลลงในตัวเครื่องทุกครั้งที่มีการสแกนลายนิ้วมือ
  ถ้าเช็คแล้วไม่มีข้อมูลให้เช็คดูว่าพนักงานมีการสแกนจริงหรือสแกนผ่านหรือไม่ สแกนไม่ผ่านก็จะไม่มีข้อมูลบันทึกเวลา สแกนผ่านข้อมูลจะเก็บลงในตัวเครื่องทุกครั้งที่สแกนผ่าน
6.ถาม โปรแกรม Import Time Record เกิด ERROR ดังรูป แก้ไขอย่างไร
ตอบ เกิดจากโปรแกรมทำงานผิดพลาดหรือโปรแกรมเสียหายให้นำไฟล์โปรแกรม Update ล่าสุดมาติดตั้งใหม่
7.ถาม โปรแกรม TimeAttendant Office เกิด ERROR 13 และ ERROR 53
ตอบ เช็คดูว่ากำหนดช่วงเวลาถูกหรือไม่ ให้แก้ไขตามรูปข้างต้น
8.ถาม ต้องการ back up ข้อมูลทั้งหมดก่อนลงเครื่องใหม่ต้องทำอย่างไร
ตอบ 1) copy ไฟล์ localdb.mdb ใน C:\Program Files\WAC Research\ WAC Time Stamp\Database ไฟล์นี้เป็นฐานข้อมูลเวลาเข้าออก
  2) copy ไฟล์ att2000.mdb ใน C:\Program Files (x86)\Att2008\att2000.mdb
9.ถาม โปรแกรมใช้ได้ปกติ แต่ K28 ดับไปโดยไม่ทราบสาเหตุ
ตอบ อาจเกิดจากไฟไม่เข้าในตัวเครื่อง แก้ไขได้โดย ตรวจสอบอแดปเตอร์ว่าเสียหรือไม่
  เครื่องเสีย กรณีนี้ให้ส่งกลับมาที่บริษัทฯหรือติดต่อผู้แทนจำหน่ายที่ท่านซื้อมา
10.ถาม เวลาเข้าออกงานกลายเป็น "ขาดงาน" ในบางวัน
ตอบ เช็คดูว่าพนักงานมีการสแกนลายนิ้วมือหรือไม่ ต้องนำเข้าข้อมูลก่อน
  ดูได้จากหน้า TimeAttendant Office ประมวลผลและดูในแทบ ตารางแสดงเข้าออก
11.ถาม การ Config database (เชื่อมต่อฐานข้อมูลกับโปรแกรม) ต้องทำอย่างไร
ตอบ วิธีการ Config database คลิกที่นี่
12.ถาม ขึ้น Run time Error 2147467259 (80004005)หรือขึ้นว่าไม่พบฐานข้อมูลต้องทำอย่างไร
ตอบ ให้ทำตามข้อที่ 12 การ Config database คลิกที่นี่
13.ถาม ขึ้น Run time Error 3021 หรือ error ที่เกี่ยวกับ BOF, EOF ขณะประมวลผล ใน TimeAttendant Office
ตอบ
ปัญหา BOF หรือ EOF เป็น error ที่เกี่ยวกับเวลาเกิดจากการตั้งเวลาที่ผิดพลาด
  ให้ทำการตรวจสอบดังนี้
1. เช็คการกำหนดช่วงเวลา ตั้งให้ช่วงเวลาแคบลง หรือตั้งเป็น default คือ -2 +4
2. หากมีการตั้งแผนกใหม่, ตำแหน่งใหม่ หรือพนักงานใหม่ ให้ทำการกำหนดช่วงเวลา ให้กับรายการที่สร้างใหม่เหล่านี้ด้วย
 
14.ถาม สามารถเลือกประมวลผลพนักงานเป็นรายบุคคลได้หรือไม่
ตอบ ทำได้โดย
  - ที่โปรแกรม Time Attendant คลิกที่ประมวลผล
- คลิกที่ "อื่นๆ โปรดระบุ" จากนั้นเลือกระบุตามรายบุคคล เลือกแผนก/ฝ่าย เลือกตำแหน่ง ให้ถูกต้อง โปรแกรมจะแสดงชื่อและรหัสของพนักงานในแผนก/ฝ่าย และตำแหน่งนั้นด้านล่าง
- เลือกชื่อพนักงานที่ต้องการ แล้วกด > เพื่อเพิ่มข้อมูลเข้ามาด้านขวามือ เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม "ตกลง"
- โปรแกรมจะให้เลือกช่วงเวลาในการประมวลผลต่อไป การประมวลผลรายบุคคลนั้นจะประมวลผลเฉพาะการขาดลามาสายของพนักงานที่เลือก พนักงานคนอื่นถ้ายังไม่เคยผ่านการประมวลเลยจะแสดงสถานะเป็นขาด
15.ถาม ในการแสดงรายงาน เวลา in และ out ของพนักงาน ที่เราเลือก สามารถ save เป็น file เพื่อส่ง mail ได้หรือไม่ กรณีที่ต้องการ file เพื่อนำมา print out ที่เครื่องอื่น ๆ
ตอบ ในการแสดงรายงาน เวลา in และ out ของพนักงาน ที่เราเลือก สามารถ save เป็น file
  ชนิดอื่นได้ โดยไปที่หน้า รายงาน คลิกปุ่ม "พิมพ์รายงาน" จะแสดงหน้ารายงานที่เราเลือกขึ้นมา ที่แถบเครื่องมือด้านบน คลิกที่ Eport Report (รูปซองจดหมาย) แล้วเลือก Format เอกสารที่ต้องการ เช่น Acrobat Format(PDF),Excel(XLS)
16.ถาม หลังจากที่ลงโปรแกรมใหม่และตั้งค่าฐานข้อมูลเสร็จแล้ว ปรากฏว่า ข้อมูลการบันทึกเวลาเข้าออกไม่แสดง ต้องทำอย่างไร
ตอบ ให้ทดลองปรับการตั้งค่าภาษาใน Religion Language Setting ของ Windows ให้เป็นภาษาไทย วิธีการคลิกที่นี่
17. ถาม นำเข้าไฟล์ข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่อง k28 ไฟล์ 1_attlog.dat เข้ามาประมวลผลอย่างไร
ตอบ นำเข้าผ่านโปรแกรม Import Time Record วิธีการ วิธีการคลิกที่นี่
18. ถาม ดึงข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่อง k28 ผ่าน LAN เข้ามาประมวลผลอย่างไร
ตอบ เชื่อต่อสแกนลายนิ้วผ่านโปรแกรม Attendance Management
  เชื่อมต่อและดึงข้อมูลบันทึกเวลา จากนั้นใช้ โปรแกรม Import Time Record ในการดึงข้อมูลเข้าโปรแกรม WAC Time Stamp วิธีการคลิกที่นี่
19.ถาม ตั้งค่าเปลี่ยนสถานะ เข้า-ออก อัตโนมัติของเครื่องสแกน K28 อย่างไร
ตอบ ตั้งค่าได้จากเมนูที่ตัวเครื่องสแกน K28 หัวข้อ ปุ่มกด แล้วทำการตั้งสถานะ เข้า-ออก
  วิธีการคลิกที่นี่