Mythware Classroom Management
โปรแกรมควบคุมห้องเรียนอัจฉริยะ
สำหรับห้องเรียน Tablet และห้องเรียนคอมพิวเตอร์
-รองรับ PC ที่ติดตั้ง Linux, Windows
- รองรับ Tablet ที่ติดตั้ง Andriod, Windows
- LAN, Wireless

Mythware Classroom Management

Classroom Management by Mythware is one of the most popular classroom management software in the world. Using Classroom Management by Mythware, teachers can develop an interactive teaching process in various network environments and make students focus on the class; they can distribute files to students and collect files from students easily; they can also examine students via quiz and survey and edit quiz papers at home. Classroom Management by Mythware is a pure software, so it is easy to maintain; it supports the popular operating systems, such as Windows, Linux, Android and so on; it also has good compatibility and stability that can run with other software at the same time and make sure the long time teaching process; its performance in wireless environment is as good as wired environment.
 
Main Features
Broadcast & Interactive Teaching
Broadcast Screen
• แพร่ภาพหน้าจอเครื่องผู้สอนไปยังเครื่องผู้เรียนเครื่องใดเครื่องหนึ่งหรือทุกเครื่องพร้อมกันได้
• กระจายเสียงจากเครื่องผู้สอนไปยังเครื่องผู้เรียนเครื่องใดเครื่องหนึ่งหรือทุกเครื่องพร้อมกันได้
• ผู้เรียนสามารถบันทึกการสอนเพื่อนำไปศึกษาต่อหลังเลิกเรียนได้
screen broadcast
Screen Pen for Annotate
• มีฟังก์ชั่น Screen annotation ช่วยให้ผู้สอนเขียนข้อความต่างๆในหน้าจอและเน้นจุดสำคัญขณะสอนได้
Student Demonstration
• ผู้สอนสามารถมอบหมายให้ผู้เรียนคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่สอนเพื่อนๆหรือสาธิตการทำงาน แทนผู้สอนได้ โดยในขณะสอนสามารถส่งภาพหน้าจอของผู้เรียนคนนั้นไปยังเครื่องผู้เรียนคนอื่นๆ และพูดพร้อมๆกับสาธิตได้
Student Floating Toolbar
• มีแถบเครื่องมือรวมฟังก์ชั่นต่างๆที่ผู้เรียนต้องใช้อยู่ที่หน้าจอเครื่องผู้เรียน
• แถบเครื่องมือนี้จะอยู่ที่ส่วนบนของหน้าจอเครื่องผู้เรียน
• แถบเครื่องมีนี้สามารถกำหนดให้ไม่แสดง หรือซ่อนอัตโนมัติได้
Teacher Floating Toolbar
• มีแถบเครื่องมือที่รวบรวมฟังก์ชั่นที่จำเป็นสำหรับผู้สอน แถบหน้าจอนี้จะแสดงอยู่ที่ส่วนบนของเครื่องผู้สอนเมื่อ ผู้สอนย่อหน้าจอโปรแกรมลง
• แถบเครื่องมีนี้สามารถกำหนดให้ไม่แสดง หรือซ่อนอัตโนมัติได้
Broadcast Camera
• ถ่ายทอดการเรียนการสอนผ่าน Webcam ไปยังเครื่องผู้เรียน ทุกเครื่องพร้อมๆกัน
Net Movie
• ผู้สอนสามารถสั่งเล่นซีดี, ดีวีดี หรือไฟล์มีเดียชนิดต่างๆจากเครื่องผู้สอนไปยังเครื่องผู้เรียนทุกเครื่องพร้อมกันได้โดยไม่กระตุก มีฟังก์ชั่นการสั่งงานเหมือนกับเครื่องเล่นวีซีดีโดยทั่วไป
net movie
Teaching evaluation
Quiz
• สร้างแบบทดสอบได้ 5 รูปแบบ ได้แก่ แบบตัวเลือก, ตอบถูก-ผิด, เติมคำในช่องว่าง และข้อเขียน
• ในกรณีที่เน็ตเวิร์คขัดข้อง ผู้เรียนสามารถทำการสอบต่อได้หลังจากที่เน็ตเวิร์คเชื่อมต่อใหม่
• สามารถเก็บกระดาษคำตอบอัตโนมัติหลังทำข้อสอบเสร็จแล้ว หรือจะเก็บกระดาษคำตอบล่วงหน้าก็ได้
• หลังจากเก็บกระดาษคำตอบแล้ว ผู้สอนสามารถตรวจและให้คะแนนได้ทันที
• ผู้สอนสามารถเพิ่มหมายเหตุหรือความเห็นต่างๆในคำตอบแต่ละข้อและส่งผล กลับไปให้ผู้เรียนในรูปแบบ HTML
• ผู้สอนสามารถตรวจสอบข้อสอบแต่ละข้อ, คะแนนของผู้เรียนแต่ละคน และค่าทางสถิติต่างๆได้
• กรณีที่เครื่องไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบ สามารถติดตั้ง Quiz maker เพื่อทำข้อสอบได้
quiz
Survey
• สร้างแบบสอบถามได้ทั้งแบบที่มีคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
• รองรับแบบสอบถามทั้งแบบ ตัวเลือกและตอบถูกผิด
• ส่งผลของแบบสอบถามไปยังผู้เรียนทุกคนได้ หากคำถามนั้นมีคำตอบที่ถูกต้อง
• แสดงผลในรูปของกราฟ
Survey
Group
Group & Topic Chat
• ผู้สอนสามารถแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆเพื่อทำงานหรือสนทนากันได้
• ผู้สอนสามารถสร้างหัวข้อการสนทนาในแต่ละกลุ่มและผู้เรียนก็สามารถเลือกที่จะสนทนา ในกลุ่มใดก็ได้ที่ต้องการ
• ผู้สอนสามารถส่งไฟล์ให้ผู้เรียนได้
• รองรับไอคอนแสดงอารมณ์ (Emoticon)ในขณะสนทนาได้
Group Teaching
• ผู้สอนสามารถแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆ และแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มเพื่อทำการสอนกันเองภายในกลุ่มได้
• ผู้สอนสามารถตั้งฟังก์ชั่นที่ต้องใช้การสอนให้กับหัวหน้ากลุ่มได้
Monitor & Control
Monitor & Control student Screen
• ตรวจสอบหน้าจอเครื่องผู้เรียนเครื่องใดเครื่องหนึ่งหรือทั้งหมดในหน้าจอเดียว
• ควบคุมเครื่องผู้เรียนเครื่องใดเครื่องหนึ่งหรือทั้งหมดได้
• ในขณะที่ผู้สอนกำลังควบคุมเครื่องผู้เรียนอยู่นั้น ผู้เรียนสามารถควบคุมเครื่องตัวเองได้ด้วย หากผู้สอนอนุญาต
Application Monitor & Control
• ตรวจสอบหน้าจอเครื่องผู้เรียนเครื่องใดเครื่องหนึ่งหรือทั้งหมดในหน้าจอเดียว
• ควบคุมเครื่องผู้เรียนเครื่องใดเครื่องหนึ่งหรือทั้งหมดได้
• ในขณะที่ผู้สอนกำลังควบคุมเครื่องผู้เรียนอยู่นั้น ผู้เรียนสามารถควบคุมเครื่องตัวเองได้ด้วย หากผู้สอนอนุญาต
Web Monitor and Control
• ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ตของเครื่องผู้เรียนทั้งหมดได้
• ผู้สอนสามารถดูพื้นหน้าจอเวบไซต์ที่เปิดอยู่ในเครื่องผู้เรียนทุกเครื่องได้
• เปิดและปิดเวบไซต์ในเครื่องผู้เรียนได้
• ผู้สอนสามารถกำหนดรายชื่อเวบไซต์ที่อนุญาตให้เข้าได้ใน white list และรายชื่อเวบไซต์ที่ไม่อนุญาตให้เข้าได้ใน black list เพื่อป้องกันการเข้าใช้เวบไซต์ที่ไม่เหมาะสมได้
Manage
File Management
• ผู้สอนสามารถส่งไฟล์ให้ผู้เรียนคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดได้
• ผู้เรียนสามารถรับไฟล์จากผู้สอนในขณะทำการเรียนการสอนได้
• ผู้สอนสามารถเก็บไฟล์จากผู้เรียนคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดในเวลาใดก็ได้
Blank Screen
• ผู้สอนสามารถล็อคหน้าจอเครื่องผู้เรียนไม่ให้ทำงานอื่นได้ เพื่อให้ผู้เรียนสนใจในบทเรียนเท่านั้น
• ผู้สอนสามารถล็อคเม้าส์และคีย์บอร์ดเครื่องผู้เรียนในเวลาเดียวกันได้
Student Registration
• ก่อนทำการสอน ผู้เรียนต้องลงทะเบียนและกรอกข้อมูลของตน
• รายชื่อและข้อมูลต่างๆของผู้เรียนสามารถส่งออกเป็นไฟล์ได้
Classroom Management
• เครื่องผู้เรียนสามารถเชื่อมต่ออัตโนมัติกับเครื่องผู้สอนหรือจะเชื่อมต่อแบบ Manual ก็ได้
• รีโมทรีสตาร์ทและปิดเครื่องผู้เรียนเครื่องใดเครื่องหนึ่งหรือทั้งหมดได้จากเครื่องผู้สอน
• รีโมทเปิดและปิดโปรแกรมในเครื่องผู้เรียน จากเครื่องผู้สอน
Device Management
• สามารถห้ามและอนุญาตให้ใช้ USB disk และ CD ได้
Remote setting
• ผู้สอนสามารถรีโมทตั้งค่าการแสดงผล, Proxy Server, Themes, Desktop, Power Schemes, Screen Saver ฯลฯ
System Requirement
Teacher side :
• OS : Windows XP/SP1/SP2/SP3, Server 2003/SP1/SP2, Vista/SP1/SP2, Server 2008, win 7/SP1/X64
• CPU : Core 2 E6300
• Memory : 2Gbytes
• Display card : 256 MB
• Network Environment : Cable Network: 10Mbytes/100Mbytes/1 OOOMbytes shared Network or Switched Network Wireless Network: 802.11 b/g/ท Wireless Network
Student side :
• OS : Windows XP/SP1/SP2/SP3, Server 2003/SP1/SP2, Vista/SP1/SP2, Server 2008, win 7/SP1/X64
• CPU : Core 2 E4300
• Memory : 1Gbytes
• Display card : 128 MB
• Network Environment : Cable Network: 10Mbytes/100Mbytes/1 OOOMbytes shared Network or Switched Network Wireless Network: 802.11 b/g/ Wireless Network
 
โปรแกรมควบคุมห้องเรียน, โปรแกรมควบคุมเครื่องลูกข่าย, โปรแกรมช่วยสอน, class management, classroom management, lock mouse, lock keyboard, ล็อคหน้าจอ, ล็อคเม้าส์, ล็อคคีย์บอร์ด, multimedia software, education software